1

خرید اینترنتی جاخودکاری رومیزی خاتم

خاتم و خاتم کاری هنری است با پیشینه قدیمی که هنوز نتوانسته عقبه این هنر را مشخص کنند. خاتم کاران که بر این عقیده هستند که این هنر معجزه حضرت ابراهیم است.

ادامه مطلب...
1